paralax
311 444 888

Ochrana osobních údajů

Společnost Svět IT s.r.o., IČ: 27165663, DIČ: CZ27165663 se sídlem: Na Hřebenkách 2288/72, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101288, www.svetit.cz, email: info@svetit.cz (dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:
 
  • Správce v souvislosti se svojí činností zpracovává ve smyslu uvedeného Nařízení výlučně tyto osobní údaje: jméno, příjmení, dosažené vzdělání (akademický titul), tel. číslo, email, doručovací adresa, pracovní pozice v zaměstnání (dále jen „Osobní údaje“).
  • Uvedené Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uchovány na právním základě tzv. informovaného souhlasu ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení (dále jen „Souhlas“).
  • Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 60 dnů ode dne jejich poskytnutí Správci.
  • Účelem zpracování těchto údajů je poskytnutí či doručení vyžádané cenové nabídky produktů / služeb Správce. 
  • Osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen „Subjekty údajů“) mají právo svůj Souhlas kdykoli odvolat, přičemž takovým odvoláním případně není dotčeno právo Správce zpracovávat Osobní údaje podle některého z důvodů uvedených v ust. čl. 6, odst. 1, písm. b), c) a f) Nařízení.
  • Subjekty údajů mají dále právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a mají právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí práv Subjektů údajů je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení.
  • Subjekty údajů mají dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
  • V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.
  • Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem či Zpracovatelem.